Voorwaarden

Versie 15 november 2016

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 15 november 2016 en vervangen alle eerder verschenen versies van De Groot en Slot B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van De Groot en Slot, Nederland
Opgesteld door De Groot en Slot B.V., handelend onder de naam De Groot en Slot, Westelijke Randweg 1, 1721 CH Broek op Langedijk, Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar, Nederland (inschrijvingsnummer 37072595).

Artikel 1     Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van De Groot en Slot, hierna te noemen "verkoper", en iedere overeenkomst tussen de verkoper en een koper tenzij van één of meer van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2     Definities

 1. Product: zaden, plantmateriaal en/of andere zaken en/of overeengekomen diensten.
 2. Bewerken: het behandelen van het product ten behoeve van, maar niet uitsluitend voor, de verbetering van de verzaaibaarheid, de opkomst en/of de verspreiding en/of voorkoming van ziekten en/of plagen.

Artikel 3     Totstandkoming overeenkomst

 1. Elk aanbod van de verkoper is vrijblijvend en kan door de verkoper steeds worden herroepen. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
 2. Een aanbod kan uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; de verkoper heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
 3. Indien de koper een aanbod aanvaardt, heeft de verkoper niettemin het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding (mondeling of) schriftelijk te herroepen, in welk geval er tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Een mondeling aanbod komt automatisch te vervallen indien het door de koper niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard.
 5. Een schriftelijk aanbod komt automatisch te vervallen indien zij door de koper niet binnen 30 dagen schriftelijk is aanvaard.
 6. Een aanbod aan de koper of een koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper impliceert niet, en mag niet op welke manier dan ook uitgelegd worden als een stilzwijgende licentie (overeenkomst) aan de koper met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht op de aangeboden of verkochte producten.
 7. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle overeenkomsten tussen verkoper en koper separate (koop)overeenkomsten. Er komt tussen verkoper en koper dus in geen geval stilzwijgend c.q. als gevolg van feitelijke gedragingen van partijen een duurovereenkomst tot stand. Op verkoper rust dus, ook als partijen veelvuldig en/of langdurig zaken met elkaar hebben gedaan, in geen geval een verplichting (koop)overeenkomsten met koper te (blijven) sluiten.
 8. In elk geval waarin tussen verkoper en koper een duurovereenkomst tot stand is gekomen, is deze duurovereenkomst te allen tijde door zowel verkoper als door koper opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij partijen schriftelijk een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. Verkoper en koper zijn in het geval van opzegging met inachtneming van de overeengekomen of – bij gebreke daarvan – de bovengenoemde opzegtermijn, ten opzichte van elkaar in geen geval aansprakelijk voor de door de andere partij als gevolg van de opzegging geleden schade, waaronder gemaakte kosten of gedane investeringen.

Artikel 4     Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

 1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering. De verkoper zal indien mogelijk, een deel van de bestelde hoeveelheid of een vergelijkbaar alternatief trachten te leveren.
 2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.

Artikel 5     Bestelling en levering

 1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
 2. Voor bestellingen met een waarde van minder dan EUR 75,-- behoudt de verkoper zich het recht voor een bedrag van EUR 10,-- in rekening te brengen.
 3. De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
 4. Onder nakoming van de leveringsplicht door de verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
 5. Het is de verkoper toegestaan de verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien in de overeenkomst een Incoterm van toepassing is verklaard, wordt hiermee de versie 2010 bedoeld.
 7. De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 8. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen.
 9. De koper dient bij het plaatsen van de bestelling en op eerste verzoek van de verkoper, schriftelijk aan te geven welke data, specificaties en documenten nodig zijn om bij levering te kunnen voldoen aan de regelgeving van het land van bestemming, bijvoorbeeld de eisen ten aanzien van facturering, fytosanitaire certificaten, internationale certificaten en andere importdocumenten.
 10. Leveringen in de Benelux met een factuurwaarde boven € 500,-, geschieden DDP 2010 met uitzondering van spoed/expresse verzendingen, in welk geval de verzendkosten voor rekening van de koper komen. In de overige gevallen geschiedt levering EXW 2010 van de verkoper.

Artikel 6     Eigendomsvoorbehoud

 1. De door de verkoper geleverde producten en/of de producten die voortkomen uit de geleverde producten, blijven het eigendom van de verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper.
 2. Door de verkoper afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen en artikel 16 van deze algemene voorwaarden geldt onverminderd.
 3. Door de verkoper afgeleverde producten die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zullen te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard en/of gebruikt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat de producten eenvoudig te identificeren zijn.
 4. Het is de koper niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Artikel 7     Prijs en betaling

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.
 2. Betaling dient door de verkoper ontvangen te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de verkoper om schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper is de koper onder geen enkele omstandigheid gerechtigd betalingen uit te stellen of te verrekenen met enige bedragen van de facturen die de verkoper moet voldoen, ongeacht of de koper zijn vorderingen verrekent vanwege vermeende defecten in de verzending of om enige overige reden.

Artikel 8     Opschorting en zekerheid

 1. Indien de koper in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen;
  • zijn de verplichtingen van de verkoper automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de koper zijn verplichtingen volledig is nagekomen (ingeval van een betalingsverplichting, betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen); en
  • kan de verkoper van de koper volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de koper.
 2. De verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de koper te verlangen, indien aannemelijk is dat de koper zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 9     Incassokosten

Indien de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle daadwerkelijke door de verkoper gemaakte en te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Artikel 10     Gebruik en garantie

 1. De verkoper garandeert dat het geleverde product naar haar beste vermogen zal voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. De verkoper staat er voorts niet voor in dat het geleverde product voldoet aan het doel dat de koper hieraan geeft.
 2. Alle door de verkoper verstrekte kwaliteitsgegevens zijn uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare testen. De verstrekte kwaliteitsgegevens geven enkel het gerealiseerde resultaat bij de verkoper aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de verstrekte gegevens en het gerealiseerde resultaat bij de koper. Het gerealiseerde resultaat bij de koper is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen en/of de klimaatomstandigheden.
 3. Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper de producten bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt.
 4. De door de verkoper geleverde producten zijn bestemd voor de productie van planten, en zijn zowel in onbewerkte als in bewerkte toestand niet bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. De uit de geleverde producten voortkomende planten mogen alleen voor menselijke of dierlijke consumptie worden gebruikt wanneer de planten volledig zijn gescheiden van de geleverde producten. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor de productie van spruitgroenten, omdat spruitgroenten tezamen met het zaad geconsumeerd worden. De verkoper is niet aansprakelijk voor stoffen en/of micro-organismen die zich op en/of in het zaad bevinden.

Artikel 11     Gebreken en klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste producten zijn geleverd;
  • of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, paklijst- en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, paklijst- en/of factuurgegevens te melden aan de verkoper.
 4. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de producten en in geval van doorverkoop van de producten, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 5. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid en de gezondheid, zal op verzoek van één der partijen een onderzoek hiernaar plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland. De met dit onderzoek verband houdende kosten zullen worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. Dit verzoek moet zijn ingediend binnen 6 maanden na de eerste schriftelijke melding van het probleem bij de wederpartij. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het door de verkoper vóór verkoop genomen en beheerde referentiemonster. De uitslag van dit onderzoek bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 20 genoemde instanties.

Artikel 12     Informatievoorziening

 1. Door de verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, adviezen en illustraties in promotionele uitingen zoals websites, catalogi en brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk en zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en/of garantie-aanduiding. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. 
  De koper dient zelf te beoordelen of de producten geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
 2. Bij de door de verkoper gegeven informatie wordt verstaan onder:
  • 'vatbaar': het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken.
  • 'resistentie': het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk.
   Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd:
  • hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk.
  • intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk.
  • Men moet zich realiseren dat als een resistentie geclaimd wordt in een plantenras, deze beperkt is tot resistentie tegen de gespecificeerde biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag. 
   Als er geen biotypes, pathotypes, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag bestaat. Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypes, rassen of stammen voordoen die niet worden gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim.
  • 'immuniteit': een plantenras wordt niet aangetast of geïnfecteerd door een specifieke ziekte of plaag;
 3. De verkoper mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van door de koper in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst aan de verkoper verstrekte informatie en gegevens.

Artikel 13     Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: extreme weersomstandigheden, natuurrampen, maatregelen of de wet- en regelgeving van enige overheid, oorlog of burgerlijke oproer, vernietiging van de productiefaciliteiten of –materialen door vuur, epidemie, het falen van openbare voorzieningen of een vervoerder, stakingen bij overige ondernemingen dan die van de verkoper, onofficiële of politieke stakingen bij de onderneming van de verkoper, een algeheel of gedeeltelijk gebrek aan de grondstoffen en overige goederen en diensten die vereist zijn om de overeengekomen prestaties te leveren, onvoorziene vertragingen bij leveranciers of overige derden waarvan de verkoper afhankelijk is, en transportmoeilijkheden.
 2. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
 3. Indien de overmacht langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 4. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in dit artikel is de verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 14     Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers.
 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet of niet-tijdige levering noch voor het niet correct aangeven van de eisen als bedoeld in artikel 5, lid 10, indien hierdoor de bestelling niet of niet tijdig geleverd kan worden.
 3. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de geleverde producten waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.
 4. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaad en/of plantmateriaal dat niet door of in opdracht van de verkoper is vermeerderd en/of gereproduceerd.
 5. Indien de verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.
 6. Ieder mogelijk vorderingsrecht van koper vervalt, indien en zodra één jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende producten zonder dat de vordering schriftelijk bij de verkoper is ingediend.

Artikel 15     Vrijwaring

De koper vrijwaart de verkoper tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met enig door de verkoper geleverd product, inclusief vorderingen en aanspraken die tegen de verkoper zijn ingediend in diens hoedanigheid van producent van zaken op grond van enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper en/of haar werknemers.

Artikel 16     Voorbehoud tot reproductie en/of vermeerdering

 1. Het is de koper niet toegestaan de geleverde producten en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan te gebruiken voor verdere vermeerdering en/of reproductie van uitgangsmateriaal. Tevens is het zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper niet toegestaan (vermeerderde) producten en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan:
  • te behandelen of te gebruiken ten behoeve van vermeerdering,
  • te koop aan te bieden,
  • te verkopen,
  • in en/of uit te voeren en/of
  • het voor één van deze doeleinden in voorraad te hebben.
  • Dit geldt evenzeer voor van een geleverd ras wezenlijk afgeleide rassen.
 2. Ingeval van doorverkoop van de geleverde producten, moet dit beding door de koper op straffe van een boete per overtreding ook worden opgelegd aan zijn eigen kopers. De hoogte van de boete is ten minste gelijk aan het door de koper genoten voordeel.
 3. De koper is verplicht de kwekersrechthouder of iemand die namens hem controleert, direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf, ook en met name de kassen van het bedrijf, opdat de verkoper controlehandelingen kan (laten) verrichten. Onder bedrijf wordt in dit geval verstaan tevens de bedrijfsactiviteiten die door een derde namens de koper worden verricht. De koper dient daarbij desgevraagd direct inzage te geven in zijn administratie met betrekking tot het relevante uitgangsmateriaal. De koper legt voornoemde verplichtingen ook op aan zijn eigen kopers.

Artikel 17     Gebruik van merken en tekens

Het is de koper niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door de verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking van de verkoper met de door hem aangebrachte merken en tekens.

Artikel 18     Geen genetisch gemodificeerde organismen (GMO)

Tenzij de producten specifiek als GMO zijn aangeduid, zijn de zaden van rassen die aan de koper geleverd worden verkregen zonder gebruik te maken van technieken van genetische modificatie die leiden tot genetisch gemodificeerde organismen waarop Richtlijn 2001/18 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu van toepassing is. Aangezien niet uitgesloten kan worden dat in de zaadproductiegebieden ook de teelt van goedgekeurde GM planten door derden plaatsvindt, is het niet mogelijk om in zijn totaliteit de toevallige aanwezigheid van GM materiaal te voorkomen en de garantie te geven dat de zaadpartijen waaruit de levering bestaat, vrij zijn van enige sporen afkomstig van GM planten.

Artikel 19     Conversie

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
 2. In dat geval behouden de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 20     Geschillenbeslechting

 1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 21 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren. De verkoper heeft te allen tijde het recht de koper voor de wettelijk of ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.
 2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg of anders middels mediation tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Artikel 21     Toepasselijk recht en overige toepasselijke voorwaarden

 1. Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is het recht van het land van de verkoper van toepassing.
 2. De toepassing van de ‘United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods’ (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.

Artikel 22     Retourneren

Retourneren van producten wordt niet geaccepteerd, tenzij over een eventueel retourbeleid in onderliggende contracten tussen de verkoper en de koper nadere afspraken zijn overeengekomen.