Disclaimer

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van De Groot en Slot zoals hieronder zijn vermeld en verklaart u dat u De Groot en Slot, of aan haar gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk zult stellen voor eventuele gevolgen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die in deze website zijn opgenomen.

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website van De Groot en Slot

 1. Deze website van De Groot en Slot is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft De Groot en Slot geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie - waaronder mede maar niet uitsluitend rasbeschrijvingen en teelttechnische adviezen worden verstaan - die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Derhalve sluit De Groot en Slot elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van De Groot en Slot. Evenmin is De Groot en Slot aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
   
 2. Het is De Groot en Slot te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de De Groot en Slot website, te wijzigen. De Groot en Slot kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan De Groot en Slot toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
   
 3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien De Groot en Slot geen toezicht heeft op de inhoud van andere websites draagt De Groot en Slot geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van De Groot en Slot.
   
 4. Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert dan ook in geen enkel geval dat De Groot en Slot dat ras in dat land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen.
   
 5. De Groot en Slot kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade aan computer hard- en software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
   
 6. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan De Groot en Slot tot verkoop en levering door De Groot en Slot van zaden en op alle overeenkomsten ter zake daarvan, zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Groot en Slot van toepassing, als op 15 november 2016 gedeponeerd ter kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
 7. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van De Groot en Slot tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Groot en Slot.
   
 8. Op deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van De Groot en Slot is het Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de rechter in Alkmaar bevoegd.